Koszyk
Brak produktów w koszyku

Regulamin

Warunki Ogólne Florastore B.V.

Spis treści:

Artykuł 1 - Definicje

Artykuł 2 - Identyfikacja przedsiębiorcy

Artykuł 3 - Zastosowanie

Artykuł 4 - Oferta

Artykuł 5 - Umowa

Artykuł 6 - Prawo odstąpienia

Artykuł 7 - Koszty odstąpienia

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa odstąpienia

Artykuł 9 - Cena

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie

Artykuł 12 - Siła wyższa

Artykuł 13 - Umowy o czasie trwania: czas, wypowiedzenie i przedłużenie

Artykuł 14 - Płatność

Artykuł 15 - Procedura reklamacyjna

Artykuł 16 - Spory

Artykuł 17 - Dodatkowe lub odmienne postanowienia

Artykuł 18 - Polityka prywatności

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszych warunkach należy rozumieć:

Okres na zastanowienie się: okres, w którym konsument może skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy; Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w ramach działalności gospodarczej i zawiera umowę na odległość z przedsiębiorcą; Dzień: dzień kalendarzowy; Umowa o czasie trwania: umowa na odległość dotycząca serii produktów i/lub usług, których dostarczenie i/lub przyjęcie jest rozłożone w czasie; Trwały nośnik: każdy środek, który umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji, skierowanych do niego osobiście, w sposób umożliwiający ich przyszłe korzystanie i niezmienioną reprodukcję przechowywanych informacji. Prawo odstąpienia: możliwość dla konsumenta odstąpienia od umowy w okresie na zastanowienie się; Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna oferująca produkty i/lub usługi konsumentom na odległość; Umowa na odległość: umowa, w ramach której w kontekście systemu sprzedaży na odległość produktów i/lub usług, do zawarcia umowy używa się wyłącznie jednej lub więcej technik komunikacji na odległość; Technika komunikacji na odległość: środek umożliwiający zawarcie umowy, bez potrzeby obecności konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym miejscu.

Artykuł 2 - Identyfikacja przedsiębiorcy

Florastore B.V. (www.florastore.com) Kwartsweg 50 2665NN Bleiswijk Holandia

Adres e-mail: [email protected]

Numer Kamer van Koophandel (KvK): 59801735

Numer identyfikacji podatkowej VAT: NL853649686B01

Artykuł 3 - Zastosowanie

Te ogólne warunki są stosowane do każdej oferty przedsiębiorcy i do każdej zawartej umowy na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem. Przed zawarciem umowy na odległość konsumentowi udostępnia się tekst tych ogólnych warunków. Jeśli to jest rozsądnie niemożliwe, przed zawarciem umowy na odległość informuje się konsumenta, że ogólne warunki dostępne są u przedsiębiorcy i zostaną dostarczone konsumentowi na jego życzenie, bezpłatnie. Jeśli umowa na odległość jest zawierana elektronicznie, to, z wyjątkiem poprzedniego ustępu, przed zawarciem umowy na odległość konsumentowi udostępnia się tekst tych ogólnych warunków na tyle, aby konsument mógł łatwo zapisać go na trwałym nośniku. Jeśli to jest rozsądnie niemożliwe, przed zawarciem umowy na odległość informuje się konsumenta, gdzie dostępne są ogólne warunki na stronie internetowej przedsiębiorcy i że zostaną one dostarczone konsumentowi na jego życzenie, bezpłatnie w inny sposób. Jeśli w przypadku umowy na odległość obowiązuje również inne niż te ogólne warunki, to ustępy 1 i 2 mają zastosowanie odpowiednio i w przypadku sprzeczności ogólnych warunków konsument może zawsze powoływać się na odpowiedni dla niego ustęp, który jest dla niego najbardziej korzystny w razie sprzeczności.

Artykuł 4 - Oferta

Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie wymienione w ofercie. Oferta zawiera pełne i dokładne informacje na temat produktów i/lub usług oferowanych przez przedsiębiorcę. Opisy są wystarczająco dokładne, aby konsument mógł ocenić ofertę w sposób właściwy. Jeśli przedsiębiorca używa obrazów, są one wiernym odzwierciedleniem produktów i/lub usług oferowanych przez niego. Błędy lub niedokładności w ofercie nie zobowiązują przedsiębiorcy.

Artykuł 5 - Umowa

Umowa zostaje zawarta, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ustępie 4, w chwili zaakceptowania oferty przez konsumenta i spełnienia warunków określonych w ofercie. Jeśli konsument zaakceptował ofertę elektronicznie, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza otrzymanie akceptacji oferty elektronicznie. Dopóki nie zostanie potwierdzona akceptacja, konsument może odstąpić od umowy. Jeśli umowa zostaje zawarta elektronicznie, przedsiębiorca podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przesyłanych danych elektronicznych i zapewniających bezpieczne środowisko internetowe. Jeśli konsument może zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa. Przedsiębiorca może – w granicach prawa – sprawdzić, czy konsument może spełnić swoje płatności, a także na wszystkie te fakty i czynniki, które są ważne dla odpowiedniego zawarcia umowy na odległość. Jeśli na podstawie tej kontroli przedsiębiorca ma dobre podstawy do odmowy zawarcia umowy, jest on uprawniony do odmowy lub żądania szczególnych warunków wykonania umowy.

Artykuł 6 - Prawo odstąpienia

Po dostawie produktów konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w okresie 14 dni. Przed upływem tego okresu konsument powinien powiadomić przedsiębiorcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy.

Przed upływem okresu na zastanowienie się konsument powinien zachować produkt i opakowanie z należytą starannością. Konsument może odstąpić od umowy zgodnie z ustępem 1 tego artykułu, poprzez dostarczenie produktu do przedsiębiorcy na koszt konsumenta. W przypadku odstąpienia konsument zwróci produkt z opakowaniem i wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, jeśli jest to rozsądnie możliwe, zgodnie z nakazem i odpowiednimi instrukcjami przedsiębiorcy. Jeśli konsument zwróci produkt po upływie okresu na zastanowienie się lub opakowanie zostanie uszkodzone, utraci prawo do odstąpienia od umowy. Produkt zostanie zwrócony przedsiębiorcy na koszt i ryzyko konsumenta.

Artykuł 7 - Koszty odstąpienia

Jeśli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, poniesie najwyżej koszty zwrotu produktu. Jeśli konsument zapłacił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę niezwłocznie, ale w każdym razie w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. O ile przedsiębiorca nie zaproponuje, że sam odbierze produkt, może wstrzymać się ze zwrotem kwoty do czasu otrzymania produktu lub do czasu, gdy konsument dostarczy dowód jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeśli konsument wybrał droższą metodę dostawy niż standardowa metoda dostawy oferowana przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów wynikających z tej wybornej.

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa odstąpienia

Jeśli przedsiębiorca wyraźnie oznaczył to w ofercie lub co najmniej przed zawarciem umowy, prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku produktów:

które zostały utworzone przez przedsiębiorcę zgodnie z specyfikacją konsumenta; które są jednoznacznie spersonalizowane; które nie nadają się do odesłania z powodów zdrowotnych lub higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostawie; które mieszały się z innymi produktami ze względu na ich charakter; co dotyczy treści audio i wideo oraz komputerowych programów do celów komputerowych, jeśli konsument po dostawie otworzył ich opakowanie; co dotyczy gazet i czasopism; świadczenia usług, jeśli przedsiębiorca wykonał usługę na mocy zgody konsumenta przed upływem okresu na zastanowienie się lub za wyraźną prośbą konsumenta.

Artykuł 9 - Cena

Podczas okresu ważności oferty ceny produktów i/lub usług nie ulegają zmianie, z wyjątkiem zmian w cenach wynikających z zmian stawek podatkowych. W odrębnym ustępie ofertę zawierającą informacje o cenach produktów i/lub usług, jest dostatecznie wyraźnie i zrozumiale opisana. Ceny produktów i/lub usług nie są podwyższane przez przedsiębiorcę w okresie ważności oferty, z wyjątkiem zmian w cenach wynikających z zmian stawek podatkowych. W przypadku, gdy konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, cena nie może być zwiększana przez przedsiębiorcę w ciągu okresu ważności oferty.

Artykuł 10 - Zgodność i Gwarancja

Przedsiębiorca zapewnia, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, określonymi w ofercie specyfikacjami, spełniają rozsądne wymagania co do jakości i/lub użyteczności oraz obowiązujące przepisy prawne i/lub przepisy rządowe obowiązujące w dniu zawarcia umowy. Jeśli jest to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje także, że produkt nadaje się do innych niż normalne celu.

Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importer nie wpływa na prawa i roszczenia przysługujące konsumentowi na podstawie umowy wobec przedsiębiorcy.

Artykuł 11 - Dostawa i Wykonanie

Przedsiębiorca będzie zachowywać najwyższą staranność w przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz w ocenie wniosków o świadczenie usług. Adresem dostawy jest adres podany przez konsumenta firmie. Zgodnie z informacjami zawartymi w artykule 4 niniejszego regulaminu, firma realizuje przyjęte zamówienia z należytą starannością, jednak nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że ustalono dłuższy termin dostawy. Jeśli dostawa opóźnia się lub zamówienie nie może zostać w całości zrealizowane, konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo rozwiązać umowę bez dodatkowych kosztów i roszczenia o odszkodowanie. W przypadku rozwiązania zgodnie z poprzednim ustępem, przedsiębiorca zwróci konsumentowi zapłaconą kwotę możliwie najszybciej, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od daty rozwiązania. Jeśli dostawa zamówionego produktu jest niemożliwa, przedsiębiorca postara się dostarczyć produkt zastępczy. W momencie dostawy będzie jasno i zrozumiale powiedziane, że dostarczany jest produkt zastępczy. W przypadku produktów zastępczych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty ewentualnego zwrotu ponosi przedsiębiorca. Ryzyko uszkodzenia lub zagubienia produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia ich konsumentowi lub przedstawicielowi uprzednio wyznaczonemu i znanemu przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie ustalono inaczej.

Artykuł 12 - Siła Wyższa

Jeśli z powodu siły wyższej nie można dostarczyć zgodnie z umową, przedsiębiorca jak najszybciej, za pomocą wiadomości e-mailowej lub telefonicznie, powinien powiadomić konsumenta, bez obowiązku wypłacania jakiegokolwiek odszkodowania. W przypadku siły wyższej, przedsiębiorca może - po konsultacji z konsumentem - zerwać umowę lub zawiesić dostawę do momentu ustania sytuacji siły wyższej. Jeśli w przypadku zawieszenia dostawy opóźnienie wynosi więcej niż pięć dni, konsument ma prawo poinformować na piśmie, że uważa umowę za rozwiązane. Siłą wyższą są uważane następujące oraz podobne sytuacje:

  • Opóźnienie lub jakość nieakceptowalnej dostawy przez jedno lub więcej firm dostawczych;
  • Ograniczenia narzucone przez organy rządowe;
  • Całkowity lub częściowy strajk lub awaria wewnętrznej i zewnętrznej infrastruktury transportowej;
  • Zamieszki i inne zakłócenia, które uniemożliwiają terminową realizację umowy;
  • Całkowita lub częściowa przerwa w produkcji lub strajki lub wykluczenia w przedsiębiorstwie lub dostawcy towarów lub surowców.
  • Ekstremalne warunki pogodowe (zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury), które mogą trwale zaszkodzić produktowi.

Artykuł 13 - Umowy o Okresie Obowiązywania: Okres Obowiązywania, Rozwiązanie i Przedłużenie

Rozwiązanie

Konsument może w każdym czasie rozwiązać umowę o okresie obowiązywania nieokreślonym i dotyczącą regularnej dostawy produktów (w tym prądu elektrycznego), przestrzegając ustalonych zasad rozwiązania i okresu wypowiedzenia wynoszącego maksymalnie jeden miesiąc. Konsument może w każdym czasie rozwiązać umowę o okresie obowiązywania określonym i dotyczącą regularnej dostawy produktów (w tym prądu elektrycznego), na zakończenie okresu obowiązywania, przestrzegając ustalonych zasad rozwiązania i okresu wypowiedzenia wynoszącego maksymalnie jeden miesiąc. Konsument może rozwiązać umowy wymienione w poprzednich ustępach:

  • W każdym czasie i nie jest ograniczony w rozwiązaniu w określonym terminie lub w określonym okresie;
  • Co najmniej w taki sam sposób, w jaki zostały zawarte;
  • Z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki został określony przez przedsiębiorcę.

Przedłużenie

Umowa o okresie obowiązywania określonym i dotycząca regularnej dostawy produktów (w tym prądu elektrycznego) nie może być przedłużana ani odnawiana w sposób milczący na okres określony. W odstępstwie od poprzedniego ustępu, umowa o okresie obowiązywania określonym i dotycząca regularnej dostawy dzienników, nowin i czasopism może być przedłużana milcząco na okres określony, nieprzekraczający trzech miesięcy, jeśli konsument może ją rozwiązać na koniec okresu przedłużenia, przestrzegając okresu wypowiedzenia wynoszącego maksymalnie jeden miesiąc. Umowa o okresie obowiązywania określonym i dotycząca regularnej dostawy produktów lub usług może być przedłużana milcząco na czas nieokreślony, tylko jeśli konsument ma prawo do wypowiedzenia jej w dowolnym momencie, przestrzegając okresu wypowiedzenia wynoszącego maksymalnie jeden miesiąc i okresu wypowiedzenia wynoszącego maksymalnie trzy miesiące, jeśli umowa dotyczy regularnej dostawy dzienników, nowin, tygodników i czasopism. Umowa o ograniczonym okresie obowiązywania, dotycząca regularnej dostawy dzienników, nowin, tygodników i czasopism (próbny lub wprowadzający abonament) nie będzie przedłużana milcząco i automatycznie zakończy się po zakończeniu okresu próbnego lub wprowadzającego.

Czas Trwania

Jeśli umowa ma okres obowiązywania dłuższy niż rok, konsument ma prawo rozwiązać umowę po upływie roku, przestrzegając okresu wypowiedzenia wynoszącego maksymalnie jeden miesiąc, chyba że uczciwość i rozsądek przeciwdziałają rozwiązaniu przed zakończeniem umówionego okresu.

Artykuł 14 - Płatność

Jeśli nie ustalono inaczej, płatności dokonywane przez konsumenta muszą być uregulowane w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu odstąpienia od umowy, o którym mowa w artykule 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi termin ten rozpoczyna się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia umowy. W przypadku sprzedaży produktów konsumentom, w ogólnych warunkach nie można wymagać zaliczki przekraczającej 50%. Jeśli jednak ustalono zaliczkę, konsument nie ma prawa do żadnych roszczeń związanych z wykonaniem odpowiedniego zamówienia lub usług przed dokonaniem wymaganej zaliczki. Konsument ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia przedsiębiorcy wszelkich błędów w dostarczonych lub podanych danych płatniczych. W przypadku niewywiązania się z obowiązków płatniczych przez konsumenta, przedsiębiorca, zgodnie z ograniczeniami ustawowymi, ma prawo naliczyć konsumentowi uzgodnione i rozsądne koszty związane z wypłatą.

Artykuł 15 - Procedura Reklamacyjna

Przedsiębiorca posiada dostatecznie udostępnioną procedurę reklamacyjną i postępuje zgodnie z nią w odniesieniu do reklamacji. Reklamacje dotyczące wykonania umowy muszą być zgłaszane do przedsiębiorcy w rozsądnym czasie, w sposób pełny i klarowny, po zauważeniu wad przez konsumenta. Reklamacje składane przedsiębiorcy są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Jeśli rozpatrzenie reklamacji wymaga dłuższego czasu, przedsiębiorca odpowiada w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji z potwierdzeniem jej otrzymania i określeniem przewidywanego terminu odpowiedzi. Jeśli reklamacja nie może być rozwiązana w drodze porozumienia, powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów.

Artykuł 16 - Spory

Umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, na które mają zastosowanie te ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu niderlandzkiemu. W przypadku sporów można skorzystać z europejskiej platformy do rozstrzygania sporów online (ODR-platform) dostępnej na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artykuł 17 - Dodatkowe lub Odmiennie Ustalone Postanowienia

Dodatkowe lub odmiennie ustalone postanowienia nie mogą działać na niekorzyść konsumenta i muszą być spisane na piśmie lub w sposób, który konsument może z łatwością zapisywać na trwałym nośniku danych.

Artykuł 18 - Polityka Prywatności

To jest strona internetowa FloraStore B.V.

Nasz adres firmowy i korespondencyjny to:

Kwartsweg 50 2665NN Bleiswijk Holandia

Nasz numer rejestracyjny w Kamer van Koophandel to 59801735 Nasz numer VAT to NL853649686B01

Zbieramy dane osobowe, takie jak adres e-mail, adres faktury i dostawy oraz numery telefonów. Naszym głównym celem w zbieraniu danych osobowych jest zapewnienie odwiedzającym jak najbardziej płynnego, efektywnego i spersonalizowanego